De vragen die bij het Meetpunt neergelegd kunnen worden zijn onder te verdelen in een viertal service packages. Deze service packages zijn vooraf gedefinieerde kaders waarbinnen een vraag behandeld kan worden. De vier service packages zijn onder te verdelen in twee categorieën:

  • Vrij toegankelijk (service package A)
  • Maatwerk (service package B1, B2, B3)

Service package A

Service package A betreft vrij toegankelijke informatie waarvoor geen project of projectteam nodig is. Dit betreft vragen welke vrijwel direct te beantwoorden zijn door een kernteamlid of door een projectmedewerker van Meetpunt. Daarnaast kan men denken aan door Meetpunt aan derden beschikbaar gestelde informatie, zoals de databank meetinstrumenten www.meetinstrumentenzorg.nl. Het kost weliswaar geld om deze databank operationeel en up-to-date te houden, echter dergelijke kosten worden niet doorbelast aan de informatiezoeker.

De vragen voor service package A dienen in principe zonder noemenswaardige inspanning per direct of binnen 2 dagen beantwoord te kunnen worden.

Service package B

Service package B omvat vragen waarvoor de beantwoording vraagt om maatwerk en om een naar behoefte deskundig team om deze vraag te beantwoorden. Dit impliceert ook dat per vraag verschillend zal zijn wat een project gaat kosten. Na een duidelijke vraagarticulatie kan een werkplan worden opgesteld en kan op basis van dit werkplan een begroting worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Het uitgangspunt daarbij is dat de totale projectkosten voor een opdrachtgever vergelijkbaar of onder het marktniveau liggen. Daarnaast kan Meetpunt adviseren in potentiële financieringsbronnen, zoals kennisvouchers via het Limburg Business Development Fonds of financiering via externe subsidiebronnen. Het LIOF kan op dit gebied zowel de opdrachtgevers als Meetpunt informeren en adviseren.

Het belangrijkste onderscheid tussen service package B1, B2 en B3 is het niveau van vereiste expertise, de omvang van de projectgroep en de te verwachten duur van het project.

De vereiste expertise welke leidt tot het onderscheid tussen B1-B2-B3 is o.a. afhankelijk van factoren als – studie-design

Bijv. een retrospectief onderzoek kan goed plaatsvinden in service package B1 of B2. Een N=1-design wellicht ook. Een grootschalig cohortonderzoek (afhankelijk van de uitgebreidheid van de vraagstelling), een RCT of een systematische review zullen in service package B3 vallen. Een interventieonderzoek zal in vrijwel alle gevallen in service-package B3 vallen.

Aard en omvang van de proefpersonen indien relevant.

Gezonde proefpersonen zijn eenvoudiger te rekruteren. Bepaalde patiëntengroepen zijn aanzienlijk moeilijker, afhankelijk van incidentie en prevalentie.

Service package B1

Service package B1 is bedoeld voor vragen welke na een duidelijke vraagarticulatie in principe kunnen worden uitgevoerd door één of meer studenten met een docent/onderzoeker als begeleider/adviseur. Een consequentie van deze service package is dat de uitwerking tijd gerelateerd is vanwege de periode in het curriculum waarin studenten beschikbaar zijn voor onderzoek. Dit kan erg verschillen per opleiding (biometrie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie). Deze opleidingen hebben een verschillend curriculum t.a.v. de onderzoekstages en de aard van de gestelde vraagarticulatie is dus bepalend voor de termijn van het onderzoeksproject.

Te verwachten kosten bij een B1-service package:

  • Uurloon
  • Materiaalkosten (indien van toepassing)

Service package B2

Service package B2 onderscheidt zich van B1 door het niet-afhankelijk zijn van het studentencurriculum (tijdsfasering) en door het niveau. Een B1-package wordt uitgevoerd door een student, onder begeleiding van een docent. Een B2-package wordt uitgevoerd door een docent/onderzoeker, met ondersteuning van een of meer werkstudenten voor uitvoerende taken.

Te verwachten kosten bij een B2-service package:      

  • Uurloon
  • Materiaalkosten (indien van toepassing)
  • Overheadkosten (secretariële  ondersteuning, eventueel projectbegeleiding)

Service package B3

Een vraag valt onder service package B3 indien het niveau en/of de omvang/diepgang van het onderzoek inzet vereist van een ervaren senior-onderzoeker dan wel een meerkoppig team van onderzoekers.

Te verwachten kosten bij een B3-service package:

  • Uurloon
  • Materiaalkosten (indien van toepassing)
  • Overheadkosten (secretariële ondersteuning, eventueel projectbegeleiding)